Skip to content
Home » ఇంటి పనులు వంటి పనులు.. అన్నింటికీ నేనే దిక్కు | Telugu Boothu Kathalu

ఇంటి పనులు వంటి పనులు.. అన్నింటికీ నేనే దిక్కు | Telugu Boothu Kathalu

💋 Telugu Boothu Kathalu (10) : నేను ఒక పెద్దకంపెని యజమాని ఇంటిలో వర్కరగా పని చేస్తున్నాను. ఇంటి పనులన్నీ నేనే చేస్తుంటాను. మేడం చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తుంటాను. అదే ఇంటిలో సుజాత కూడా పనిచేస్తున్నది.సుజాతకు నాకు మనసులు కలిసాయి.మేడం వాళ్లు లేనప్పుడు వాళ్లబెడ్ రూమ్మేమిద్దరం వాడుకుంటున్నాము.మేడం వాళ్లు వున్నప్పుడు మాత్రం రాత్రిపూటసపరేటేగా వున్నా వాటర్ పుంపు గదినివాడూ కొంటున్నాము . ప్రతి రోజు ఇదిజరుగుతూనే వున్నది. ఒక రోజు సారూకమపేని పని మీద ఢిల్లివెళ్లారు.ఆరోజుసుజాతను నువ్వు మీఇంటికివెళ్లి రేపు రా ఎందుకంటే నువ్వుఇంటికివేల్లక చాలారోజులు అయిందిగా అన్నది.సుజాత చాలా సంతోషించి ఆమెఇంటికి వెళ్ళింది. ఆరోజు రాత్రినేనుపుంపు హౌసులో పడుకొందామని వెళుతుండగా ,ఎక్కడికి అని మేడం అడిగింది.పడుకుందామని పుంపు హౌసేకి వెళుతున్నాను అన్నాను.
సరేలేగాని ఇంట్లోకిరా …పనివుంది అన్నది.వెళ్ళాను,వారియుక్క బెడ్రూములోకి తీసుకెళ్ళింది. అచ రూము కదా, చల్లగా వున్నది ,కూర్చోఅంటూ బెడ్ చూపింది.నేను క్రింద కూర్చున్నాను .ఏమిటి క్రింద కూర్చున్నావు? బెడ్ మీద కూర్త్చో .కానీధైర్యం లేక క్రిందనేకూర్చున్నాను.మేడం బెడ్ పైకూర్చుని ,నేను నిన్ను ఎందుకు పిలిచానో తెలుసా అన్నది.తెలియదు అన్నాను.సరేలేగాని సుజాతకు నీకుఎన్ని రోజులనుంచి భాగోతంనడుస్తున్నది? అన్నది .ఏమిటి మేడంగారు ,మీరు అనేది?…అన్నాను. నాకు అబద్దాలు చెప్పకు రాత్రి పుంపుహౌసులో జరింగింది అంతా చూసాను అన్నది .నాగుండె గుబేల్ అన్నది.చాల బయమేసింది, వుద్యోగం వూదినట్లే అనుకున్నాను.బయపడకు నిజం చెప్పు. నాకుకాళ్ళు చేతులు ఆడటం లేదు.

మీ పూకులోకి నా మడ్డ పోనంటుంది.. ఏ మాయ చేసావే – 2 | Telugu Boothu Kathalu

మేడం హెచ్చరించినట్లుగా లేచిమంచం మీద కూర్చో అన్నది, కూర్చున్నాను.సుజాత అంత బాగున్నదా,దాన్ని బాగా సంతోష పెట్టినావు,నీతోటి బాగా చేఇంచు కున్నదిగా. బాగా పిసికిన్చున్నదిగా.. మేడం అలాఅంటూ వుంటే నాకు ఒక వేపు బయమేస్తున్నది. తప్పు క్షమించండిమేడం అన్నాను. రాత్రి మొత్తం నాలుగు నెతో కొట్టించుకొన్నదిగా.. సుజాత తప్పఈ ఇంట్లో ఎవరు నీకు నచ్చలేదా అన్నది.ఇంకా ఎవరూఆడవాళ్ళులేరుగా మేడం .ఎవరు లేరా? .బాగా ఆలోచించి చెప్పు. ఎవరూ లేరుగా మేడంఅని మల్లి అన్నాను. వెంటనేనేను ఆడదాన్నికాదా,నాకంటే అదేబాగుందా? అన్నది.నాకు షాకు కొట్టినట్లుఇఇంది . 💋 Telugu Boothu Kathalu (10), Telugu Sex Stories.
మల్లి బయమేసింది. ఈరోజునుంచిసుజాతను మరచిపో …లేదంటేదాన్ని వుద్యోగంలోంచి పేకేస్తాను.. సరే మేడం ఇకనుండిమీరు చెప్పినట్లే వింటాను. మంచిది ఇక పడుకో …మంచిదిఈమేడం ఇక నేనుపుంపుహౌసు లోకి వెళతాను…ఏమి అవసరంలేదు ఈ బెడ్ మీదే పడుకో…మేడం?…ఏమికాదులే …సారూ రారులే.. వద్దుమేడం ..నేనువెళతాను…నీకుఏమి బయం లేదు ..సారూఈరోజు రారు.. మేము చిన్నవాళ్ళం మేడం.. సారుకు తెలిస్తే …నన్ను బ్రతకనివ్వడు..చెప్పాగా సారూ రారు అని… సరేలే అని పడుకొన్నాను.మేడం కూడా పడుకొన్నది..నా షర్టు విప్పింది…నను తన జాకెట్విప్పమన్నది..విప్పాను .సుజాతవి నోట్లో పెట్టుకున్నావుగా ..అలానే పెట్టుకో…చీకు… ఇంకా లోపలికి పెట్టుకో.. అబ్బ.. అబ్బా.. అబ్బబ్బా.. ప్లేజ్ క్రిందికిరా…చీకు… బాగా.. చీకు..అబ్బ …అంత గట్టిగా ..కొరకకు..అబ్బా …అగేట్టుగా లేదు.నీ కడ్డిలోపలికి కుచ్చు …ఇస్ ..అబ్బ.. అబ్బా..కొట్టూ.. గట్టిగా.. ఇంకా…స్పీడుగా..నాకు కారుతున్నది..నువ్వుకూడా నాదంట్లో కార్చు.. అమ్మో.. వామ్మో.. వామ్మో.. వావ్.. వావ్..ఏయేఏ..క్ష్కక్కినొ…వ్కుఇమ్మొ.. ఆఆమ్మం..ఆఆమ్మ్మూ…అమ్మా..వూ.. వూ… వూఊఊ… ఈ సంగటన జరిగినతరువాత నేను మావూరు వెళ్లిమూడు రోజుల తరువాత వచ్చినాను.రాగానేమేడం గారు కబురు చేసారు..అర్జంటుగారమ్మన్నది, అని నా భార్య నాతోచెప్పింది. నేను మేడం ఇంటికివెళ్ళినాను. తలుపులు వేసి వున్నవి. ప్రక్కనుండివెనుకకు వెళ్ళినాను.వుతకవలసిన బట్టలు చాలా వున్నవి. బట్టలు వుతుకుటకు సబ్బు కావాలి కాబట్టి నేను సబ్బు కొరకుకిటికీ వద్దకు వెళ్ళినాను. సబ్బుతీస్తుండగా కిటికీసందులోనుంచి ఒక దృశ్యం కనబడింది .ఆచర్యంతో గమనించ సాగాను .మేడం ఇంట్లో పెంచుకొనుచున్న చిన్న కుక్క పిల్ల [పెట్ డాగ్] …మేడం రెండు కాళ్ళసందులోనుంచి చీకుతున్నది. మేడం ఆనందంతో మంచం పైతృప్తిగా కదులు చున్నది .మేడంపూకునుడాగ్ బాగా నాకు చున్నది. మేడం అంతులేని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నది. కొద్దిసేపటి తరువాత కుక్కపిల్ల నాకటం ఆపు చేసింది.
మేడం వెంటనే మంచంపై నుంచి లేచి డ్రెస్సింగ్టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఒకటి తీసింది .అది అచ్చం పళ్ళుతోముకొనే టూత్ పెస్తట్లాగవున్నది.ఏమి జరుగునో అని నేను చూస్తున్నాను.మేడం మల్లి మంచం పైకివచ్చి ఆ పెస్ట్టును తన పూకుకురాసుకున్నది. మల్లి కుక్కపిల్లనాకుతున్నది.ఆపెస్ట్టుకు కుక్క పిల్లకు సంబంధం ఏమిటో అర్థం కాలేదు.మేడంకు పూర్తిగా తృప్తి పొందాక లేచింది.బయటకు వచ్చింది.నేనుఏమి చూడనట్లుగా బట్టలు వుతుకుకుతున్నాను. కాని ఆ రహాస్యంతెలుసుకోవాలని కసితో వున్నాను. మేడంవచ్చి ఎంత సేపటి క్రితంవచ్చావుఅన్నది.ఇప్పుడే వచ్చాను వుతుకుతున్నాను అన్నాను.కొద్ది సేపటి తరువాత మేడం డాగ్ నుశుభ్రముగా కడగమంటేకదిగినాను.మేడం ఓపెన్ హాల్లో ట్.వ్.చూస్తున్నది. నేనుమెల్లగా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఆ పెస్ట్టును చూసినాను.దాని పై ఇలావ్రాసివున్నది “ఈ పేష్టు మాంసం వాసనతోను మరియు సుగంద పరిమళ వాసనతోనువుండి చాలా తియ్యగా వుంటుంది.ఈ పేష్టు వ్రాసిన్ చోటడాగ్స్నాకును .కొద్దిసేపునాకిన తరువాత తియ్యదనం వుండదు .అందువలన మల్లి వ్రాసుకోవాలి. అప్పుడుస్త్రీ అంగమును గాని పురుషులఅంగమును గని పెట్ డాగ్స్తనివితీరా చీకును.భర్తలను కోల్పోయిన స్త్రీలు,పెళ్ళికాని యువతులు ,భార్యను కోల్పోయిన పురుషులు,పెళ్ళికాని పురుషులు ఈ పేష్టు వాడుకొనిడాగ్స్ అంతులేని సంతృప్తి పొందవచ్చు.”ఇది చదివిన తరువాత నాకు విషయం అర్థమైనది. 💋 Telugu Boothu Kathalu (10), Telugu Sex Stories.
బట్టలు వుతకటం పూర్తి ఇన వెంటనే మాఇంటికి బయలు దేరు చుండగాఈ రోజు ఇక్కడే వుండు పని వున్నదిఅన్నది మేడంగారు.తప్పదుకదా ..సరే ..అన్నా. రాత్రి తొమ్మిది ఐంది .నన్ను గదిలోకిరమ్మన్నది..వెళ్ళాను..గదిలోని లైట్లు అన్నివేసింది..చాపపరిచింది..రమ్మన్నది..వచ్చాను..రేజరు ఇచ్చి చేతి క్రిందవెంట్రుకలు తీయమన్నది..తీశాను..ఆనందంతో మెలికలు తిరుగుచున్నది ..పాసు వస్తున్నది బాత్రూంలోకి తీసుకేల్లమంటే తీసుకెళ్ళాను ..కూర్చొని పూకు కదగామంటే కడిగాను.మల్లి గదిలోకిఎత్తుకొని వచ్చి చాప పై పడుకోబెట్టాను.
మల్లిరేజరు ఇచ్చి క్రింది వెంట్రుకలు తీయమన్నది.క్రిందివెంట్రుకలు ఏమిటిఅన్నాను.గుద్దమేదివిఅంటూ నీ పెల్లంకి ఎప్పుడు తీయలేదా అన్నది..లేదు అన్నాను..మరిసుజాత తీయుంచుకోన్నడా అన్నది …లేదుఅన్నాను..ఎందుకుఅబద్దం చెప్పుతావు.. సరేలే నావి తేయుచున్నవుగా …నాకు కారు చున్నది… అబ్బ.. అబ్బా.. అబ్బబో.. లోపల పెట్టు..బాగా లోపలికి…ఇంకా…ప్లీజ్…గుద్దు…ఆరోజు సుజాతను గుద్దినవుగా అట్లా గుద్దు.. అబ్బ.. అమ్మో… వామ్మో…వామ్మో…నామొగుడు లంజకొడుకు ఎప్పుడుఇట్లా చేయలేదు…లంజకొడుక ఇంత గట్టితనం ఎట్లా వచ్చిందిరా..నీ మొగతనంపాడుగాను…అబ్బ..వామ్మో..ఒరేయ్..నా బొడ్డు మీద కార్చర..వద్దు మేడం పక్కబట్టలు పాడు అవుతాయి.. లంజకొడకా నేను చెప్పింది చేయరా..సలహాలువద్దురా..నీ రసం నాబొడ్డు మీద ,నా సళ్ళమీద కార్చర…వామ్మో..వామ్మో..అబ్బ..అబ్బా.. ఓరినాయనో..వావ్…అమ్మా..కొట్టు..అబ్బా.. కొట్టు..నీ సుల్లికయలో వున్నదిమొత్తం కార్చారా.. అబ్బ..తృప్తిగా వుందిరా…వావ్ … అమ్మో..ఇక చాలు..చాలు..ఓఓఓఓ.. 💋 Telugu Boothu Kathalu (10), Telugu Sex Stories.